Nathalie Visagie is gevestigd in Zaandijk en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50100270. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Nathalie de Jong en haar opdrachtgevers. Nathalie de Jong accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Nathalie de Jong en haar opdrachtgevers.
1.2 Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die door Nathalie de Jong tot een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst bij Nathalie de Jong.


Artikel 2: Tarieven 
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren en bedrijven en zijn vooralsnog vrijgesteld van BTW door werkzaam te zijn via de KOR regeling.
Nathalie de Jong kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of in overleg voor een bepaalde hoeveelheid uren. 

Haar vaste tarief voor één particuliere klant bedraagt €60 voor haarstyling of opmaken en €100 voor haarstyling en opmaken. Wanneer iemand dik haar of langer haar dan schouderlengte heeft rekent zij een extra toeslag van €10 tot €15. Tenzij er persoonlijk andere bedragen zijn afgesproken ivm bv een grotere groep verzorgen met andere voorwaarden. Voor kinderen onder de 15 jaar gelden lagere tarieven, dit in overleg met elkaar en is afhankelijk van hun leeftijd en wensen. 

Voor een crossdresser/transgender klant kost een metamorfose €100. Een metamorfose houdt in opmaken en pruik "fatsoeneren".
Is het gewenst om de pruik te vlechten of op te steken kost dit €15 a €20 extra. Indien de pruik ook tegen hitteapparaten bestendigd is of je wilt eigen langere haren laten stan komt er voor bijvoorbeeld krullen €25  bij. 
Nagels lakken kost €10. 
Nagels plakken kost inclusief de nagels €15. Voor eraf halen wordt geadviseerd een flesje pure aceton aan te schaffen om de nagels en vooral de lijm er later af te kunnen weken in een schaaltje.

Bij een bruidsarrangement is haar vaste tarief €300 voor bruidskapsel of bruidsmake-up inclusief een proefsessie. 
Bij een bruidsarrangement is haar vaste tarief €475 voor bruidskapsel en bruidsmake-up inclusief een proefsessie.

Bedragen zijn exclusief reiskosten en indien aanwezig parkeerkosten. Tenzij er per e-mail/whatsapp/telefonisch anders is besproken. 

Optioneel kan er bij alle diensten nog kunstwimpers, manicure of nagels lakken worden bijgeboekt en wordt dan dan erbij in rekening gebracht.

Kunstwimpers kosten €15 en zijn meerdere malen te herbruiken. Kapsels zijn inclusief schuifspelden, verzorging- en fixeermaterialen maar exclusief haarsieraden. Deze kunnen wel via Nathalie gezocht en verzorgd worden ! 

Ook is er de mogelijkheid om clip-in extensions van 100% echt "Remi haar" van optioneel 7 banen met verschillende breedtes en een lengte van 50cm te boeken voor een dag a €50 ! Naast de huurprijs wordt er een borg van €150 berekend en een huurovereenkomst ingevuld. Na juiste inlevering van de extensions (langs brengen of opsturen per track and trace) wordt de borg weer geretourneerd per betaalverzoek. 

2.1 Bij het per uur boeken geldt dan in overleg een besproken uurtarief. 
De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.
2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 uur en 05:00 uur zal Nathalie de Jong 50% extra op het totaalbedrag berekenen.
2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op zon- en feestdagen zal Nathalie de Jong een toeslag van €75 tot €100,- berekenen voor een bruid, voor een andere particuliere klant is dat €30 tot €50,-.
2.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die starten tussen 05:00 uur en 06:30 uur zal Nathalie de Jong een extra toeslag van 25% op het totaalbedrag (met een minimum van €25) op het totaalbedrag berekenen.
2.6 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten en/of daardoor ook uitloopt, dan wordt er wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €15,- per half uur.

2.7 Nathalie de Jong doet altijd alles wat in haar macht ligt een geslaagde proefsessie uit te voeren. Bij een proefsessie mag er tot 2 verschillende looks uit worden geprobeerd. Kleine aanpassingen zijn daarin niet mee berekend.

Als de klant achteraf besluit om toch nog aanpassingen te willen aan haar look, dan is dit geen probleem en kan dit duidelijk genoteerd worden en worden aangepast op de trouwdag. Maar kiest de bruid er dan zelf voor een tweede proefsessie in te plannen, om welke reden dan ook, zal Nathalie de Jong hier opnieuw een tarief voor berekenen. Deze zal lager uitvallen als de kosten voor een eerste proefsessie en kan oplopen van €60 tot €100, afhankelijk van de gewenste dienst. 


Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding 

3.1 De door Nathalie de Jong gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever/klant en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,35 per kilometer. Gerekend vanaf het correspondentieadres zijnde Tuinkade 44 te Zaandijk. Voor de Zaanstreek worden er geen reiskosten berekend.
3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Nathalie de Jong. Dit in verder overleg met de opdrachtgever/klant. 
3.3 Kosten voor parkeren zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Wel kan Nathalie de Jong haar eigen parkeerapp gebruiken indien gewenst en de totale parkeerkosten voor de opdracht doorberekenen (vooraf of achteraf, net hoe het is besproken).

Artikel 4: Totstandkoming boeking 

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Nathalie de Jong aanvaardt.
4.2 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Nathalie de Jong alvorens een boeking te doen.
4.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge één) maand mits nadrukkelijk anders vermeldt.
4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling 

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling via bank en/of contant geld plaats.
5.2 Opdrachten voor bruidskapsels en/of bruidsvisagie mogen in verschillende gedeelten worden betaald. Er vind altijd eerst direct een kleine aanbetaling van €50 plaats voor vastleggen van de datum. Daarna kan de klant ervoor kiezen om het restant in 1 of 2 gedeelten te betalen. Één helft op de proefsessie en het laatste restant uiterlijk 3 dagen voor de trouwdag (wanneer er betaling per bank wordt gedaan) of uiterlijk op de trouwdag zelf (wanneer er contant wordt betaald).
Of de klant kan het restant al in ene op de proefsessie betalen om er met de trouwdag geen omkijken meer naar te hebben. Dit zal in overleg gaan met elkaar. Dit kan tevens zowel per bank als contant worden betaald. Bij contante betalingen zal er per berichtje worden vermeld en bedankt dat er is betaald.   

Voor klanten die niet gaan trouwen (of bruiloftsgasten) kan er op de dag zelf of even ervoor betaald worden. 

5.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
5.4 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever/klant, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever/klant. 

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Nathalie de Jong gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.      Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/ try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/ try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out. Deze bedraagt voor bruidsmake-up of bruidskapsel 120 euro en voor een bruidsmake-up en kapsel 200 euro, en teveel gedane betalingen worden altijd netjes gerestitueerd.
Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd aan Nathalie de Jong :

 1. a) Bij annulering vanaf de 30ste dag voor de opdracht 30% van het totaalbedrag.
 2. b) Bij annulering vanaf de 14e dag voor de opdracht 50% van het totaalbedrag.
 3. c) Bij annulering vanaf de 7de dag voor de opdracht 75% van het totaalbedrag.
 4. d) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de opdracht moet het volledige factuur/totaalbedrag betaald worden.
 5. e) Bij particuliere klanten die geen bruidsarrangement hebben geboekt reken ik bij annulering binnen 72 uur €30,-  annuleringskosten bij alleen visagie, hairstyling of grime. Bij het verzorgen van minimaal 2 diensten €50,-. Bij annulering binnen 6 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
  Kortingen worden alleen verleend bij een volledig geboekt pakket. Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie, wordt deze korting nietig gedaan en het oorspronkelijke tarief berekend en is de opdrachtgever/klant de reeds verrekende korting alsnog verschuldigd aan Nathalie de Jong.
  Artikel 7: Overmacht 
  7.1 Ondanks dit eigenlijk tot nu toe nooit voorkomt, in het geval van overmacht waaronder ziekte kan Nathalie de Jong ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft Nathalie de Jong wel de beschikbaarheid over enkele fijne gelijkwaardige collega’s die de opdracht indien gewenst kunnen overnemen. Een garantie voor hun beschikbaarheid kan echter nimmer vooraf worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
  7.2 Indien Nathalie de Jong door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Nathalie de Jong niet tot schadevergoeding aanspreken.

  Artikel 8: Aansprakelijkheid 

  8.1 Nathalie de Jong sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Nathalie de Jong en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Nathalie de Jong kunnen worden toegerekend.
  8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Nathalie de Jong is verzekerd en die door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
  8.3 Ondanks dat Nathalie de Jong dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een ontzettend hoge prioriteit heeft en onderstaande zaken zelden voorkomen, kan het in een bijzonder geval voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie bij de klant ontstaat. Nathalie de Jong is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

  Artikel 9: Privacy

  9.1 Nathalie de Jong is transparant en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Zij zal er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
  9.2 Meer informatie kun je vinden in de Privacy verklaring.

  Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden 

  10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Nathalie de Jong te weten: www.nathalievisagie.nl.
  10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
  10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Nathalie de Jong bestaat is Nederlands recht van toepassing.

                                            Versie: 01-04-2024